กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 127 ลว 2/06/2557 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 116 ลว 21/05/2557 เรื่องขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
 ด่วนที่สุด  ว 085 ลว 9/04/2557 ที่ กค 0421.3/ว 62 ลว 25/03/2557 เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
 ด่วนที่สุด  ว 074 ลว 28/03/2557 ที่ กค 0421.4/ว 45 ลว 13/03/2557 เรื่องแจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 ด่วนที่สุด  ว 041 ลว 20/02/2557 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/พ 0029 ลว 27/01/2557 เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 ปกติ  ว 039 ลว 19/02/2557 ที่ ชม 0003/ว 064 ลว 5/02/2557 เรื่องการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุในระบบ e-GP (ระบบสำรอง) กรณีจำเป็นเร่งด่วน
 ด่วนที่สุด  ว 381 ลว 27/12/2556 ที่ กค 0421.6/ว 00454 ลว 13/12/2556 เรื่องแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 ด่วนที่สุด  ว 378 ลว 26/12/2556 ที่ กค 0421.3/ว 436 ลว 21/11/2556 เรื่องยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลางเรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
 ด่วนที่สุด  ว 286 ลว 23/09/2556 ที่ กค 0421.3/ว 317 ลว 5/09/2556 เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
 ด่วนที่สุด  ว 273 ลว 17/09/2556 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 297 ลว 26/08/2556 เรื่องผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ด่วนที่สุด  ว 258 ลว 4/09/2556 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 285 ลว 16/08/2556 เรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 ปกติ  ว 234 ลว 8/08/2556 ที่ ชม 0003/ 342 ลว 29/07/2556 เรื่องประชาสัมพันธ์คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Team Viewer
 ปกติ  ว 205 ลว 15/07/2556 ที่ ชม 0003/ว 310 ลว 1/07/2556 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ด่วนที่สุด  ว 139 ลว 14/05/2556 ที่ กค 0421.3/ว 149 ลว 24/04/2556 เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง
 ปกติ  ว 094 ลว 19/03/2556 ที่ กค 0421.4/ว 82 ลว 28/02/2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)
 ด่วนที่สุด  ว 093 ลว 19/03/2556 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 79 ลว 27/02/2556 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 ด่วนที่สุด  ว 042 ลว 5/02/2556 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 24 ลว 22/01/2556 เรื่องตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ด่วนที่สุด  ว 372 ลว 18/12/2555 ที่ กค 0421.3/ว 463 ลว 28/11/2555 เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
 ด่วนที่สุด  ว 347 ลว 8/11/2555 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 419 ลว 19/10/2555 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
 ด่วนที่สุด  ว 314 ลว 12/10/2555 ที่ กค 0421.4/ว 388 ลว 28/09/2555 เรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 ด่วนที่สุด  ว 311 ลว 9/10/2555 ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 378 ลว 24/10/2555 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
 ด่วนที่สุด  ว 303 ลว 1/10/2555 ที่ กค 0409.3/ว 368 ลว 18 /09/2555 เรื่องแนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน
 ด่วนที่สุด  ว 284 ลว 21/09/2555 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 352 ลว 7/09/2555 เรื่องผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 ปกติ  ว 283 ลว 21/09/2555 ที่ กค 0421.4/ว 350 ลว 6/09/2555 เรื่องการให้ส่วนราชการผู้จำหน่ายสินค้าและบริการกับภาครัฐมาลงทะเบียนในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
 ด่วนที่สุด  ว 279 ลว 18/09/2555 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 347 ลว 5/09/2555 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ปกติ  ว 223 ลว 22/08/2555 ที่ กค 0421.4/ว 294 ลว 31/07/2555 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
 ด่วนที่สุด  ว 217 ลว 17/08/2555 ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 289 ลว 30/07/2555 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผุ้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
 ปกติ  ว 159 ลว 2/07/2555 ที่ กค0421.4/ว 214 ลว 19/06/2555 เรื่องการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ด่วนที่สุด  ว 150 ลว 25/06/2555 ที่ กค0421.4/ว 204 ลว 11/06/2555 เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
 ด่วนที่สุด  ว 145 ลว 19/06/2555 ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 197 ลว 29/05/2555 เรื่องการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด
 ด่วนที่สุด  ว 128 ลว 28/05/2555 ที่ กค0421.4/ว 171 ลว 4/05/2555 เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง
 ด่วนที่สุด  ว 099 ลว 1/05/2555 ที่ กค0421.4/ว 136 ลว 5/04/2555 เรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 ด่วนที่สุด  ว 039 ลว 27/02/2555 ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 39 ลว 6/02/2555 เรื่องการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 ด่วนที่สุด  ว 033 ลว 20/02/2555 ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 38 ลว 3/02/2555 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 ด่วนที่สุด  ว 030 ลว 16/02/2555 ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 34ลว 2/02/2554 เรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern