กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 257 ลว 4/09/2556 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 286 ลว 16/08/2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้
 ปกติ  ว 156 ลว 29/05/2556 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 181 ลว 15/05/2556 เรื่องซ้อม่ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
 ด่วนที่สุด  ว 154 ลว 29/05/556 ที่ กค 0421.4/ว 179 ลว 14/05/2556 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 143 ลว 15/05/2556 ที่ กค 0421.5/ว 144 ลว 22/04/2556 เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ด่วนที่สุด  ว 111 ลว 5/04/2556 ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว 8/03/2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 278 ลว 18/09/2555 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 338 ลว 3/09/2555 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
 ด่วนที่สุด  ว 269 ลว 14/09/2555 ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว 22/08/2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 ปกติ  ว 262 ลว 10/09/2555 ที่ ศธ 0501(1)/ว 1076 ลว 3/09/2555 เรื่องการให้ความช่ายเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
 ด่วนที่สุด  ว 261 ลว 10/09/2555 ที่ กค (กวพ)( 0421.3/ว 320 ลว 27/08/2555 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้
 ด่วนที่สุด  ว 225 ลว 22/08/2555 ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 305 ลว 10/08/2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
 ปกติ  ว 209 ลว 14/08/2555 ที่ กค0423.2/ว 284 ลว 24/07/2555 เรื่องอายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 ด่วนที่สุด  ว 201 ลว 31/07/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 273 ลว 18/07/2555 เรื่องแนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
 ด่วนที่สุด  ว 200 ลว 31/07/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 268 ลว 16/07/2555 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139
 ด่วนที่สุด  ว 199 ลว 31/07/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 267 ลว 16/07/2555 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
 ด่วนที่สุด  ว 184 ลว 24/07/2555 ที่ กค0406.4/ว 64 ลว 4/07/2555 เรื่องอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 180 ลว 18/07/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 242 ลว 3/07/2555 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 ปกติ  ว 085 ลว 10/04/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 120 ลว 26/03/2555 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
 ด่วนที่สุด  ว 094 ลว 23/04/2555 ที่ กค 0421.5/ว 27 ลว 30/03/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern