กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 114 ลว 6/05/2557 ที่ กค 0407.2/ว 87 ลว 18/04/2557 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานตอบแบบสอบถามการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 104 ลว 24/04/2557 ที่ นร 0716/ว 33 ลว 31/03/2557 เรื่องขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
 ปกติ  ว 264 ลว 9/09/2556 ที่ กค 0423.3/ว 291 ลว 21/08/2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
 ปกติ  ว 262 ลว 6/09/2556 ที่ กค 0712.01/ 11433 ลว 17/07/2556 เรื่องขอส่ง ภ.พ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่
 ด่วนที่สุด  ว 204 ลว 15/07/2556 ที่ กค 0422.3/ว 64 ลว 28/06/2556 เรื่องประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ด่วนที่สุด  ว 142 ลว 15/05/2556 ที่ กค 0406.5/ว 162 ลว 1/05/2556 เรื่องเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
 ด่วน  ว 115 ลว 18/04/2556 ที่ กค 0423.3/ว 113 ลว 25/03/2556 เรื่องแนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 ด่วนที่สุด  ว 092 ลว 19/03/2556 ที่ ชม 0003/ว 088 ลว 4/03/2556 เรื่องการส่งเรื่องของรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
 ด่วนที่สุด  ว 086 ลว 13/03/2556 ที่ กค 0420.7/ว 74 ลว 21/02/2556 เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
 ด่วนที่สุด  ว 085 ลว 12/03/2556 ที่ กค 0420.5/08098 ลว 4/03/2556 เรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
 ด่วนที่สุด  ว 081 ลว 6/03/2556 ที่ กค 0421.4/ว 77 ลว 22/02/2556 เรื่องการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
 ด่วนที่สุด  ว 066 ลว 21/02/2556 ที่ กค 0421.4/ว 53 ลว 8/02/2556 เรื่องการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
 ด่วนที่สุด  ว 065 ลว 21/02/2556 ที่ ชม 0003/056 ลว 11/02/2556 เรื่องการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
 ด่วนที่สุด  ว 063 ลว 20/02/2556 ที่ กค 0409.3/ว 49 ลว 7/02/2556 เรื่องการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP
 ด่วนที่สุด  ว 062 ลว 20/02/2556 ที่ กค 0421.6/ว 47 ลว 6/02/2556 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 ปกติ  ว 048 ลว 18/02/2556 ที่ กสจ.001/ว 001 ลว 2/01/2556 เรื่องการนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555
 ด่วนที่สุด  ว 046 ลว 13/02/2556 ที่ กค 0421.4/ว 26 ลว 23/01/2556 เรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
 ปกติ  ว 008 ลว 8/01/2556 ที่ กค 0423.2/ว 473 ลว 13/12/2555 เรื่องนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงินลงทุน
 ปกติ  ว 366 ลว 4/12/2555 ที่ กค 0406.4/ว 138 ลว 16/11/2555 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
 ด่วนที่สุด  ว 365 ลว 4/12/2555 ที่ กค 0427/ว 134 ลว 12/11/2555 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
 ปกติ  ว 346 ลว 6/11/2555 ที่ กค 0420.1/ว 424 ลว 28/10/2555 เรื่องการบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
 ปกติ  ว 338 ลว 30/10/2555 ที่ กค 0420.1/ว 410 ลว 11/10/2555 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
 ปกติ  ว 271 ลว 17/09/2555 ที่ กค 0420.1/ว 329 ลว 30/08/2555 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน)
 ปกติ  ว 263 ลว 10/09/2555 ที่ ชม 0003/771 ลว 4/09/2555 เรื่องการบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
 ปกติ  ว 215 ลว 17/08/2555 ที่ กสจ.001/ว 049 ลว 5/07/2555 เรื่องการนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555
 ปกติ  ว 173 ลว 17/07/2555 ที่ กบข.3010/ว 2964/2555 ลว 20/06/2555 เรื่องขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554
 ปกติ  ว 149 ลว 25/06/2555 ที่ ชม0004/ว 20989 ลว 14/06/2555 เรื่องแจ้งมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern