กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 107 ลว 24/04/2557 ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว 8/04/2557 เรื่องการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 ด่วนที่สุด  ว 050 ลว 3/03/2557 ที่ กค 0422.3/ว 21 ลว 13/02/2557 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 ด่วนที่สุด  ว 004 ลว 7/01/2557 ที่ กค 0422.3/ว 130 ลว 19/11/2556 เรื่องการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern