กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 119 ลว 16/05/2557 ที่ กค 0422.2/ว 95 ลว 25/04/2557 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
 ด่วนที่สุด  ว 019 ลว 21/01/2557 ที่ กค 0422.2/ว 574 ลว 27/12/2556 เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 ด่วนที่สุด  ว 003 ลว 7/01/2557 ที่ กค 0422.2/ พิเศษ ว 1 ลว 4/12/2556 เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 ด่วนที่สุด  ว 002 ลว 7/01/2557 ที่ กค 0422.2/ พิเศษ ว 2 ลว 4/12/2556 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
 ปกติ  ว 315 ลว 21/10/2556 ที่ กค 0422.2/ว 356 ลว 1/10/2556 เรื่องแนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 ปกติ  ว 314 ลว 21/10/2556 ที่ กค 0422.2/ว 327 ลว 13/09/2556 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
 ด่วนที่สุด  ว 256 ลว 4/09/2556 ที่ กค 0422.2/ว 284 ลว 16/08/2556 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 ปกติ  ว 080 ลว 6/03/2556 ที่ กค 0422.2/ว 76 ลว 22/02/2556 เรื่องการกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 020 ลว 21/01/2556 ที่ กค 0422.2/ว 149 ลว 24/12/2555 เรื่องการเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
 ปกติ  ว 359 ลว 26/11/2555 ที่ กค 0422.2/ว 447 ลว 12/11/2555 เรื่องแจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs)
 ด่วนที่สุด  ว 355 ลว 22/11/2555 ที่ กค 0422.2/ว 130 ลว 31/10/2555 เรื่องการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 ด่วนที่สุด  ว 354 ลว 22/11/2555 ที่ กค 0422.2/ว 129 ลว 31/10/2555 เรื่องการเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
 ด่วนที่สุด  ว 332 ลว 26/10/2555 ที่ กค 0422.2/ว 111 ลว 24/09/2555 เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
 ด่วนที่สุด  ว 326 ลว 22/10/2555 ที่ กค0422.2/ว 116 ลว 2/10/2555 เรื่องการห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
 ด่วนที่สุด  ว 325 ลว 22/10/2555 ที่ กค 0422.2/ว 115 ลว 2/10/2555 เรื่องการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 ด่วนที่สุด  ว 157 ลว 2/07/2555 ที่ กค0422.2/ว 46 ลว 8/06/2555 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
 ด่วนที่สุด  ว 156 ลว 2/07/2555 ที่ กค0422.2/ว 45 ลว 7/06/2555 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 ปกติ  ว 117 ลว 18/05/2555 ที่ กค0422.2/ว 167 ลว 2/05/2555 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 ปกติ  ว 084 ลว 10/04/2555 ที่ กค0422.2/ว 123 ลว 27/03/2555 เรื่องการกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 083 ลว 10/04/2555 ที่ กค0422.2/ว 76 ลว 29/02/2555 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
 ปกติ  ว 052 ลว 14/03/2555 ที่ กค0422.2/ว 72 ลว 28/02/2555 เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน
 ปกติ  ว 051 ลว 14/03/2555 ที่ กค0422.2/ว 79 ลว 29/02/2555 เรื่องการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 ปกติ  ว 004 ลว 9/01/2555 ที่ กค0422.2/ว 456 ลว 20/12/2554 เรื่องซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern