กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 118 ลว 16/05/2557 ที่ กค 0406.5/ว 106 ลว 30/04/2557 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 ปกติ  ว 115 ลว 12/05/2557 ที่ กบข.6020/1895/1001/2557 ลว 22/04/2557 เรื่องขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
 ปกติ  ว 106 ลว 24/04/2557 ที่ กค 0423.2/ว 70 ลว 2/04/2557 เรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องเงินลงทุน
 ด่วนที่สุด  ว 105 ลว 24/04/2557 ที่ กค 0406.5/ว 28 ลว 4/04/2557 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 ด่วนที่สุด  ว 097 ลว 22/04/2557 ที่ กค 0406.5/ว 75 ลว 3/04/2557 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
 ด่วนที่สุด  ว 093 ลว 17/04/2557 ที่ กค 0420.5/ว 65 ลว 27/03/2557 เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก
 ปกติ  ว 084 ลว 9/04/2557 ที่ กค 0409.3/ว 59 ลว 21/03/2557 เรื่องการหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 ปกติ  ว 075 ลว 1/04/2557 ที่ นร 0704/ ว 26 ลว 13/02/2557 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รารยการค่าสาธารณูปโภค
 ด่วนที่สุด  ว 067 ลว 24/03/2557 ที่ กค 0406.4/ว 16 ลว 4/03/2557 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
 ปกติ  ว 062 ลว 19/03/2557 ที่ กค 0712.01/ 2379 ลว 17/02/2557 เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 ด่วนมาก  ว 059 ลว 13/03/2557 ที่ กค 0407.2/ว 22 ลว 18/02/2557 เรื่องแบบสำรวจการใช้บัตรเครดิตของส่วนราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 057 ลว 6/03/2557 ที่ กค 0422.3/ว 13 ลว 18/02/2557 เรื่องประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ด่วนที่สุด  ว 056 ลว 6/03/2557 ที่ กค 0422.3/ว 12 ลว 18/02/2557 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ปกติ  ว 045 ลว 24/02/2557 ที่ กสจ.001/ว 001 ลว 2/01/2557 เรื่องการนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่31 ธันวาคม พ.ศ.2556
 ด่วนที่สุด  ว 016 ลว 20/01/2557 ที่ กค 0406.4/ว 7 ลว 9/01/2557 เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
 ด่วนที่สุด  ว 012 ลว 15/01/2557 ที่ กค 0406.5/ว 143 ลว 24/12/2556 เรื่องแก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)
 ด่วนที่สุด  ว 332 ลว 11/11/2556 ที่ กค 0422.3/ว 392 ลว 24/10/2556 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 ปกติ  ว 322 ลว 4/11/2556 ที่ กค 0423.2/ว 374 ลว 10/10/2556 เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
 ปกติ  ว 316 ลว 29/10/2556 ที่ กค 0422.3/ว 121 ลว 8/10/2556 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ปกติ  ว 309 ลว 14/10/2556 ที่ กค 0423.3/ว 339 ลว 26/09/2556 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
 ด่วนที่สุด  ว 281 ลว 20/09/2556 ที่ กค 0409.3/ว 309 ลว 2/09/2556 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ปกติ  ว 243 ลว 16/08/2556 ที่ กสจ.001/ว 064 ลว 1/07/2556 เรื่องการนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 ด่วนที่สุด  ว 141 ลว 15/05/2556 ที่ กค 0422.3/ว 42 ลว 26/04/2556 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ปกติ  ว 103 ลว 28/03/2556 ที่ ชม 0003/ว 079 ลว 28/02/2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลหลักผู้ขาย
 ด่วนที่สุด  ว 100 ลว 25/03/2556 ที่ กค 0423.3/ว 89 ลว 7/03/2556 เรื่องแนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ด่วนที่สุด  ว 061 ลว 20/02/2556 ที่ กค 0406.4/ว 5 ลว 14/01/2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
 ปกติ  ว 055 ลว 19/02/2556 ที่ กค 0406.5/ว 43 ลว 4/02/2556 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม
 ปกติ  ว 015 ลว 14/01/2556 ที่ กค 0406.4/ว 480 ลว 19/12/2555 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 ด่วนที่สุด  ว 007 ลว 8/01/2556 ที่ กค 0406.4/ว 145 ลว 13/12/2555 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 ด่วนที่สุด  ว 345 ลว 1/11/2555 ที่ กค 0422.3/ว 122 ลว 17/10/2555 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ปกติ  ว 339 ลว 31/10/2555 ที่ กค 0406.4/ว 413 ลว 12/10/2555 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 ด่วนที่สุด  ว 291 ลว 25/09/2555 ที่ ชม 0016.3/36500 ลว 14/09/2555 เรื่องการสรุปเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยดำเนินการตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดปี 2555
 ด่วนที่สุด  ว 289 ลว 25/09/2555 ที่ กบข. 6020/ว 4271/2555 ลว 31/08/2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการยื่นแบบขอรับเงินจาก กบข. ล่วงหน้า
 ด่วนที่สุด  ว 277 ลว 18/09/2555 ที่ กค 0407.2/ว 342 ลว 5/09/2555 เรื่องข้อมูลรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 252 ลว 4/09/2555 ที่ กค 0410.2/ว 81 ลว 10/08/2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 ปกติ  ว 197 ลว 30/07/2555 ที่ กบข.6020/ว 2987/2555 ลว 21/06/2555 เรื่องการยื่นคำขอรับเงินมายังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 ปกติ  ว 172 ลว 17/07/2555 ที่ กบข.6020/ว 2932/2555 ลว 19/06/2555 เรื่องขอความร่วมมือในการใช้แบบฟอร์มขอรับเงินจากกองทุนให้ถูกต้อง
 ด่วนที่สุด  ว 139 ลว 7/06/2555 ที่ กค0409.3/ว 196 ลว 29/05/2555 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS
 ด่วนที่สุด  ว 138 ลว 7/06/2555 ที่ กค0409.3/ว 182 ลว 18/05/2555 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 ด่วนที่สุด  ว 122 ลว 18/05/2555 ที่ กค0409.3/ว 168 ลว 3/05/2555 เรื่องชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ด่วนที่สุด  ว 121 ลว 18/05/2555 ที่ กค0409.3/ว 161 ลว 30/04/2555 เรื่องขอยกเลิกชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการรับชำระค่าบริการ
 ด่วนที่สุด  ว 120 ลว 18/05/2555 ที่ กค0409.4/ว 159 ลว 27/04/2555 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 ด่วนที่สุด  ว 119 ลว 18/05/2555 ที่ กค0422.3/ว 32 ลว 25/04/2555 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 ด่วนที่สุด  ว 118 ลว 18/05/2555 ที่ 0406.3/ว 31 ลว 23/04/2555 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 ปกติ  ว 082 ลว 10/04/2555 ที่ กค0420.8/ว 108 ลว 19/03/2555 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ
 ด่วนที่สุด  ว 076 ลว 29/03/2555 ที่ กค0423.2/ว 88 ลว 8/03/2555 เรื่องขอข้อมูลเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ
 ปกติ  ว 073 ลว 26/03/2555 ที่ กค0407.2/ว 95 ลว 13/03/2555 เรื่องขอให้ส่งรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม)
 ปกติ  ว 069 ลว 22/03/2555 ที่ กบข.6020/ว 1033/2555 ลว 23/02/2555 เรื่องนำส่งสำเนาหนังสือประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
 ปกติ  ว 031 ลว 16/02/2555 ที่ กสจ.001/ว 003 ลว 19/01/2555 เรื่องการนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554
 ปกติ  ว 022 ลว 6/02/2555 ที่ กบข.6010/ ว 280/2555 ลว 26/01/2555 เรื่องขอความร่วมมือนำแจกใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2554
 ปกติ  ว 013 ลว 24/01/2555 ที่ กค0420.1/ว 4 ลว 9/01/2555 เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
 ปกติ  ว 008 ลว 13/01/2555 ที่ กค0406.5/ว 461 ลว 27/12/2554 เรื่องแบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern