กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินรายได้


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 334 ลว 11/11/2556 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียาการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ปกติ  ว 129 ลว 29/05/2555 ที่ ศธ6392(3)/10223 ลว 17/05/2555 เรื่องข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (การประชุมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน)

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern