กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินรายได้


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ปกติ  ว 364 ลว 16/12/2556 ฉบับที่ 25/2556 ลว 12/12/2556 (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย/รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)
 ปกติ  ว 242 ลว 16/08/2556 ฉบับที่ 11/2556 (ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 ปกติ  ว 218 ลว 26/07/2556 ฉบับที่ 10/2556 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
 ปกติ  ว 202 ลว 11/07/2556 ฉบับที่ 9/2556 (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน)
 ปกติ  ว 054 ลว 19/02/2556 ฉบับที่ 4/2556 (ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย)
 ปกติ  ว 109 ลว 4/05/2555 ฉบับที่ 7/2555 ลว 2/05/2555 (ค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ) ฉบับที่ 8/2555 ลว 2/05/2555 (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ) ฉบับที่ 9 ลว 2/05/2555 (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ)

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern