กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 080 ลว 4/04/2557 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56 ลว 21/03/2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ด่วนที่สุด  ว 044 ลว 24/02/2557 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 5 ลว 8/01/2557 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก
 ด่วนที่สุด  ว 022 ลว 21/01/2557 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 471 ลว 27/12/2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
 ด่วนที่สุด  ว 021 ลว 21/01/2557 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 470 ลว 27/12/2556 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
 ด่วนที่สุด  ว 020 ลว 21/01/2557 ที่ กค 0409.3/ว 469 ลว 26/12/2556 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกันผ่าน GFMIS Web online
 ปกติ  ว 007 ลว 7/01/2557 ที่ กค 0406.4/ว 132 ลว 25/11/2556 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 ด่วนที่สุด  ว 379 ลว 26/12/2556 ที่ ศธ 0503(4) /ว 1555 ลว 16/12/2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
 ด่วนที่สุด  ว 338 ลว 15/11/2556 ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 398 ลว 28/10/2556 เรื่องการกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ด่วนที่สุด  ว 333 ลว 11/11/2556 ที่ กค 0421.5/ว 391 ลว 24/10/2556 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ปกติ  ว 324 ลว 4/11/2556 ที่ ชม 0003/ว 493 ลว 28/10/2556 เรื่องคู่มือการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
 ปกติ  ว 323 ลว 4/11/2556 ที่ นร 0719/ว 8 ลว 22/10/2556 เรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 ปกติ  ว 287 ลว 23/09/2556 ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลว 4/09/2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
 ปกติ  ว 265 ลว 9/09/2556 ที่ นร 0719/ว 82 ลว 26/08/2556 เรื่องราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ปกติ  ว 259 ลว 4/09/2556 ที่ นร 0719/ว 80 ลว 20/08/2556 เรื่องขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
 ปกติ  ว 207 ลว 15/07/2556 ที่ ปช 0001.26/ว 0016 ลว 26/06/2556 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
 ปกติ  ว 201 ลว 10/07/2556 ที่ นร 0719/ว 71 ลว 25/06/2556 เรื่องขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ปกติ  ว 200 ลว 5/07/2556 ที่ นร 0719/ว 70 ลว 18/06/2556 เรื่องอัตราราคางานต่อหน่วย
 ปกติ  ว 194 ลว 28/06/2556 ที่ ชม 0012/ว 1369 ลว 20/06/2556 เรื่องการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีของหน่วยงานราชการ
 ปกติ  ว 193 ลว 28/06/2556 ที่ นร 0719/ว 69 ลว 12/06/2556 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ด่วนที่สุด  ว 172 ลว 11/06/2556 ที่ กค 0421.4/ว 50 ลว 22/05/2556 เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7
 ปกติ  ว 163 ลว 6/06/2556 ที่ กค 0401.2/ว 202 ลว 27/05/2556 เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
 ด่วนที่สุด  ว 155 ลว 29/05/2556 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลว 15/05/2556 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
 ปกติ  ว 148 ลว 17/05/2556 ที่ กค 0421.1/ว 164 ลว 3/05/2556 เรื่องการตรวจสอบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
 ด่วนที่สุด  ว 126 ลว 29/04/2556 ที่ กค 0420.5/12832 ลว 9/04/2556 เรื่องขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
 ปกติ  ว 091 ลว 19/03/2556 ที่ นร 0719/ว 57 ลว 26/02/2556 เรื่องราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ด่วนที่สุด  ว 371 ลว 18/12/2555 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลว 28/11/2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
 ปกติ  ว 356 ลว 22/11/2555 ที่ กค 0421.5/ว 128 ลว 30/10/2555 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ปกติ  ว 333 ลว 26/10/2555 ที่ นร 0719/ว 11 ลว 10/10/2555 เรื่องขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
 ปกติ  ว 316 ลว 12/10/2555 ที่ อก 0704/ว 178 ลว 17/09/2555 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในรูปแบบซีดี
 ปกติ  ว 315 ลว 12/10/2555 ที่ กค 0401.2/ว 385 ลว 27/09/2555 เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 ด่วนที่สุด  ว 270 ลว 14/09/2555 ที่ กค 0421.3/ว 91 ลว 24/08/2555 เรื่องการระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 ปกติ  ว 162 ลว 6/07/2555 ที่ กค0310/ว 97 ลว 21/06/2555 เรื่องขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ
 ด่วนที่สุด  ว 123 ลว 18/05/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 157 ลว 26/04/2555 เรื่องการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
 ด่วนที่สุด  ว 106 ลว 2/05/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 147 ลว 20/04/2555 เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
 ด่วนที่สุด  ว 088 ลว 10/04/2555 ที่ ปช0028/ว 0009 ลว 26/03/2555 เรื่องการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
 ด่วนที่สุด  ว 077 ลว 30/03/2555 ที่ ศธ0503(3)/ว 393 ลว 23/03/2555 เรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
 ด่วนที่สุด  ว 050 ลว 14/03/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 63 ลว 22/02/2555 เรื่องการอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2554
 ปกติ  ว 044 ลว 5/03/2555 ที่ นร0719/ว 23 ลว 15/02/2555 เรื่องราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ปกติ  ว 043 ลว 5/03/2555 ที่ นร0719/ว 22 ลว 15/02/2555 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ด่วนที่สุด  ว 010 ลว 20/01/2555 ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 429 ลว 8/12/2554 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern