กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย


ค้นตาม:     เลขทะเบียน     รายละเอียด
ค้นหา:    


สถานะ เลขทะเบียน รายละเอียด
 ด่วนที่สุด  ว 083 ลว 9/04/2557 ที่ กค 0420.5/07613 ลว 27/03/2557 เรื่องการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ด่วนที่สุด  ว 082 ลว 9/04/2557 ที่ กค 0406.6/ว 21 ลว 20/03/2557 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 ด่วนที่สุด  ว 061 ลว 19/03/2557 ที่ กค 0420.5/ว 4996 ลว 6/03/2557 เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ปกติ  ว 321 ลว 4/11/2556 ที่ นร 0717/ว 6 ลว 14/10/2556 เรื่องการบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในช่วง 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556)
 ปกติ  ว 313 ลว 21/10/2556 ที่ กค 0406.6/ว 373 ลว 10/10/2556 เรื่องการปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
 ปกติ  ว 308 ลว 14/10/2556 ที่ ชม 0003/ว 36150 ลว 3/10/2556 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 ปกติ  ว 307 ลว 14/10/2556 ที่ กค 0406.6/ว 114 ลว 27/09/2556 เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ด่วนที่สุด  ว 285 ลว 23/09/2556 ที่ กค 0406.6/ว 102 ลว 6/09/2556 เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS
 ด่วนที่สุด  ว 274 ลว 18/09/2556 ที่ กค 0406.6/ว 307 ลว 30/08/2556 เรื่องข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ปกติ  ว 185 ลว 21/06/2556 ที่ กค 0406.6/ว 56 ลว 6/06/2556 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ด่วนที่สุด  ว 167 ลว 11/06/2556 ที่ กค 0427/ว 210 ลว 29/06/2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
 ด่วนที่สุด  ว 124 ลว 29/04/2556 ที่ ศธ 0503(6)/ว 443 ลว 17/04/2556 เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม
 ด่วนที่สุด  ว 123 ลว 29/04/2556 ที่ กค 0406.6/ว 36 ลว 27/03/2556 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ปกติ  ว 099 ลว 25/03/2556 ที่ นร 0716/ว 60 ลว 11/03/2556 เรื่องขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
 ปกติ  ว 098 ลว 25/03/2556 ที่ นร 0716/ว 59 ลว 11/03/2556 เรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 ด่วนที่สุด  ว 095 ลว 21/03/2556 ที่ กค 0409.3/ว 88 ลว 6/03/2556 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Web Online
 ปกติ  ว 070 ลว 27/02/2556 ที่ นร 0704/ว 54 ลว 13/02/2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 ด่วนที่สุด  ว 045 ลว 11/02/2556 ที่ กค 0406.6/ว 24/01/2556 เรื่องการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 ปกติ  ว 031 ลว 31/01/2556 ที่ ศธ 0501(1)/ว 80 ลว 22/01/2556 เรื่องการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 ด่วนที่สุด  ว 021 ลว 23 /01/2556 ที่ กค 0406.6/ว 148 ลว 20/12/2555 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ปกติ  ว 370 ลว 18/12/2555 ที่ ศธ 0503(6)/ว 1537 ลว 7/12/2555 เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ปกติ  ว 321 ลว 17/10/2555 ที่ นร 0704/ว 2 ลว 3/10/2555 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
 ด่วนที่สุด  ว 320 ลว 17/10/2555 ที่ กค 0420.3/40375 ลว 28/09/2555 เรื่องการโอนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 ด่วนที่สุด  ว 310 ลว 9/10/2555 ที่ กค 0406.6/ว 108 ลว 19/09/2555 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 ด่วนที่สุด  ว 308 ลว 4/10/2555 ที่ นร 0705/ว 134 ลว 25/09/2555 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง
 ด่วนที่สุด  ว 290 ลว 25/09/2555 ที่ กค 0420.5/ว 360 ลว 13/09/2555 เรื่องการผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ด่วนที่สุด  ว 253 ลว 4/09/2555 ที่ กค 0406.6/ว 83 ลว 10/08/2555 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ด่วนที่สุด  ว 224 ลว 22/08/2555 ที่ กค 0420.5/ว 306 ลว 14/08/2555 เรื่องการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ปกติ  ว 222 ลว 22/08/2555 ที่ นร 0704/ว 104 ลว 1/08/2555 เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 ด่วนที่สุด  ว 216 ลว 17/08/2555 ที่ กค0406.6/ว 296 ลว 6/08/2555 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 ด่วนที่สุด  ว 208 ลว 14/08/2555 ที่ ศธ0503(6)/ว 942 ลว 31/07/2555 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการติตตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555
 ด่วนมาก  ว 207 ลว 14/08/2555 ที่ กค0423.4/ว 291 ลว 30/07/2555 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ
 ปกติ  ว 108 ลว 4/05/2555 ที่ นร0704/ว 49 ลว 23/04/2555 เรื่องขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 ด่วนที่สุด  ว 072 ลว 26/03/2555 ที่ ศธ0503(6)/ว 367 ลว 19/03/2555 เรื่องมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 ด่วนที่สุด  ว 071 ลว 26/03/2555 ที่ นร0717/ ว 33 ลว 12/03/2555 เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะเงินกันเหลื่อมปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
 ด่วนที่สุด  ว 059 ลว 15/03/2555 ที่ กค0406.6/ว 19 ลว 24/02/2555 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 ด่วนที่สุด  ว 012 ลว 24/01/2555 ที่ กค0406.6/ว 5 ลว 9/01/2555 เรื่องการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern